دانلود فایل فلش فارسی تبلت دیمو DIMO D7710
  • مدل: DIMO D7710

Download Firmware China Tablet DIMO D7710   (سایت رامکال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص تبلت …

دانلود فایل فلش فارسی تبلت دیمو DIMO 7710 GREEN
  • مدل: DIMO 7710 GREEN

Download Firmware China Tablet DIMO 7710 GREEN (سایت رامکال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص تبلت …

دانلود فایل فلش فارسی تبلت دیمو DIMO D31
  • مدل: DIMO D31

Download Firmware China Tablet DIMO D31 (سایت رامکال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص تبلت دیمو …

  • مدل: DIMO 7780 Plus

Download Firmware China Tablet DIMO 7780 Plus   (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش …

دانلود فایل فلش تبلت دیمو Dimo 500B-ET-Q8-V1.5
  • مدل: Dimo 500B-ET-Q8-V1.5

Download Firmware China Tablet Dimo 500B Minboard ET-Q8-V1.5 (سایت رامکال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص …

دانلود فایل فلش فارسی تبلت دیمو DIMO D7735
  • مدل: DIMO D7735

Download Firmware China Tablet DIMO D7735 (سایت رامکال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص تبلت دیمو …

دانلود فایل فلش فارسی تبلت دیمو DIMO 7890
  • مدل: DIMO 7890

Download Firmware China Tablet DIMO 7890 (سایت رامکال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص تبلت دیمو …

دانلود فایل فلش فارسی تبلت دیمو DIMO 500A
  • مدل: DIMO 500A

Download Firmware China Tablet DIMO 500A (سایت رامکال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص تبلت ایرانی …

دانلود فایل فلش فارسی تبلت دیمو DIMO 8810
  • مدل: DIMO 8810

Download Firmware China Tablet DIMO 8810 (سایت رامکال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص تبلت ایرانی …

دانلود فایل فلش فارسی تبلت دیمو DIMO 7790
  • مدل: DIMO 7790

Download Firmware China Tablet DIMO 7790 (سایت رامکال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص تبلت ایرانی …