دانلود فایل فلش حل مشکل تصویر تبلت G-tab با مشخصه برد B86V-V1.3
  • مدل: B86V-V1.3

Download Firmware China Tablet B86V-V1.3   (سایت رام کال هیچ مسئولیتی در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما ندارد) این فایل فلش مخصوص حل مشکل تصویر تبلت …

دانلود فایل فلش فارسی تبلت چینی جی تب G-TAB G100I
  • مدل: G-TAB G100I
  • فارسی: دارد

Download Firmware China Tablet G-TAB G100I (سایت رامکال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این  فایل فلش تبلت چینی جی …

دانلود فایل فلش فارسی تبلت چینی جی تب G-Tab P700 Plus
  • مدل: G-Tab P700 Plus

Download Firmware China Tablet G-Tab P700 Plus (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این  فایل فلش مخصوص …

دانلود فایل فلش فارسی تبلت جی تب G-Tab P709M
  • مدل: G-Tab P709M
  • فارسی: دارد

Download Firmware China Tablet G-Tab P709M (سایت رامکال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این  فایل فلش تبلت چینی مخصوص …

دانلود فایل فلش حل مشکل تصویر تبلت جی تب G-Tab P709M
  • مدل: G-Tab P709M

Download Firmware China Tablet G-Tab P709M (سایت رامکال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص تبلت چینی …

دانلود فایل فلش فارسی تبلت چینی جی تب G-Tab Q66
  • مدل: G-Tab Q66

Download Firmware China Tablet G-Tab Q66   (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص تبلت …

دانلود فایل فلش فارسی تبلت چینی جی تب G-Tab 9010
  • مدل: G-Tab 9010
  • فارسی: دارد

Download Firmware China Tablet G-Tab 9010   (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش نایاب …