دانلود رام رسمی لنوو Lenovo YT-X703X
 • مدل: Lenovo YT-X703X
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: S000725_161230
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo YT-X703X Android 6.0.1 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo YT-X703X اندروید ۶٫۰٫۱ و مشخصه فایل S000725_161230 و پردازنده Qualcomm می باشد که توسط تیم مرکز رام در دسترس …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo YT-X703L
 • مدل: Lenovo YT-X703L
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: S000734_170307
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo YT-X703L Android 6.0.1   در این پست فایل فلش لنوو Lenovo YT-X703L اندروید ۶٫۰٫۱ و مشخصه فایل S000734_170307 می باشد که توسط تیم رام کال در دسترس شما کاربران …

 • مدل: Lenovo YT-X703F
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: S000740_170602
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo YT-X703F Android 6.0.1 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo YT-X703F اندروید ۶٫۰٫۱ و مشخصه فایل S000740_170602 و پردازنده Qualcomm می باشد که توسط تیم رام کال در دسترس …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo TB-X103F
 • مدل: Lenovo TB-X103F
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: S000032_170527
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo TB-X103F Android 6.0.1   در این پست فایل فلش لنوو Lenovo TB-X103F اندروید ۶٫۰٫۱ و مشخصه فایل S000032_170527 و پردازنده Qualcomm می باشد که توسط تیم رام کال در دسترس …

 • مدل: Lenovo TB-8703X
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: S000034_170525
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo TB-8703X Android 6.0.1   در این پست فایل فلش لنوو Lenovo TB-8703X اندروید ۶٫۰٫۱ و مشخصه فایل S000034_170525 و پردازنده Qualcomm می باشد که توسط تیم رام کال در …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo TB-8703F
 • مدل: Lenovo TB-8703F
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: S000031_170616
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo TB-8703F Android 6.0.1   در این پست فایل فلش لنوو Lenovo TB-8703F اندروید ۶٫۰٫۱ و مشخصه فایل S000031_170616 و پردازنده Qualcomm می باشد که توسط تیم رام کال در …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo TB3-7703X
 • مدل: Lenovo TB3-7703X
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: S000225_170606
 • فارسی: ندارد

  Download Firmware Lenovo TB3-7703X Android 6.0.1   در این پست فایل فلش لنوو Lenovo TB3-7703X اندروید ۶٫۰٫۱ و مشخصه فایل S000225_170606 و پردازنده Qualcomm می باشد که توسط تیم رام کال …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo TB-X304L
 • مدل: Lenovo TB-X304L
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: S000035_170703
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo TB-X304L Android 7.1.1 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo TB-X304L اندروید ۷٫۱٫۱ و مشخصه فایل S000035_170703 و پردازنده Qualcomm می باشد که توسط تیم رام کال در دسترس …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo TB-8704X
 • مدل: Lenovo TB-8704X
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: S000026_170707
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo TB-8704X Android 7.1.1   در این پست فایل فلش لنوو Lenovo TB-8704X اندروید ۷٫۱٫۱ و مشخصه فایل S000026_170707 و پردازنده Qualcomm می باشد که توسط تیم رام کال در …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo TB-8704F
 • مدل: Lenovo TB-8704F
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: S000024_170706
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo TB-8704F Android 7.1.1   در این پست فایل فلش لنوو Lenovo TB-8704F اندروید ۷٫۱٫۱ و مشخصه فایل S000024_170706 و پردازنده Qualcomm می باشد که توسط تیم مرکز رام در …