آخرین رام ها

حذف قفل صفحه سامسونگ G390F بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON
 • مدل: G390F
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: G390FXXU3BSA3
 • فارسی: -

REMOVE LOCK SCREEN SAMSUNG G390F WITHOUT LOSE DATA WITH FRP ON حذف قفل صفحه سامسونگ(پین ، پترن ، پسورد) G390F بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON   حذف قفل صفحه …

حذف قفل صفحه سامسونگ G361HU بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON
 • مدل: G361HU
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: G361HUXXU0AOG1
 • فارسی: -

REMOVE LOCK SCREEN SAMSUNG G361HU WITHOUT LOSE DATA WITH FRP ON حذف قفل صفحه سامسونگ(پین ، پترن ، پسورد) G361HU بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON   حذف قفل صفحه …

حذف قفل صفحه سامسونگ G361H بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON
 • مدل: G361H
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: G361HXXS0ARK1
 • فارسی: -

REMOVE LOCK SCREEN SAMSUNG G361H WITHOUT LOSE DATA WITH FRP ON حذف قفل صفحه سامسونگ(پین ، پترن ، پسورد) G361H بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON   حذف قفل صفحه …

حذف قفل صفحه سامسونگ G361F بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON
 • مدل: G361F
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: G361FXXU1AQF1
 • فارسی: -

REMOVE LOCK SCREEN SAMSUNG G361F WITHOUT LOSE DATA WITH FRP ON حذف قفل صفحه سامسونگ(پین ، پترن ، پسورد) G361F بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON   حذف قفل صفحه …

حذف قفل صفحه سامسونگ A810F بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON
 • مدل: A810F
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: A810FXXU1BQI1
 • فارسی: -

REMOVE LOCK SCREEN SAMSUNG A810F WITHOUT LOSE DATA WITH FRP ON حذف قفل صفحه سامسونگ(پین ، پترن ، پسورد) A810F بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON   حذف قفل صفحه …

حذف قفل صفحه سامسونگ A800I بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON
 • مدل: A800I
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: A800IXXS2BRI1
 • فارسی: -

REMOVE LOCK SCREEN SAMSUNG A800I WITHOUT LOSE DATA WITH FRP ON حذف قفل صفحه سامسونگ(پین ، پترن ، پسورد) A800I بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON   حذف قفل صفحه …

حذف قفل صفحه سامسونگ A800F بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON
 • مدل: A800F
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: A800FXXS1BRL1
 • فارسی: -

REMOVE LOCK SCREEN SAMSUNG A800F WITHOUT LOSE DATA WITH FRP ON حذف قفل صفحه سامسونگ(پین ، پترن ، پسورد) A800F بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON   حذف قفل صفحه …

حذف قفل صفحه سامسونگ A720F بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON
 • مدل: A720F
 • سیستم عامل: اندروید 8
 • شماره ساخت: A720FXXU8CSF1
 • فارسی: -

REMOVE LOCK SCREEN SAMSUNG A720F WITHOUT LOSE DATA WITH FRP ON حذف قفل صفحه سامسونگ(پین ، پترن ، پسورد) A720F بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON   حذف قفل صفحه …

حذف قفل صفحه سامسونگ A710F بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON
 • مدل: A710F
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: A710FXXU2CRH1
 • فارسی: -

REMOVE LOCK SCREEN SAMSUNG A710F WITHOUT LOSE DATA WITH FRP ON حذف قفل صفحه سامسونگ(پین ، پترن ، پسورد) A710F بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON   حذف قفل صفحه …

حذف قفل صفحه سامسونگ A520K بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON
 • مدل: A520K
 • سیستم عامل: اندروید 8.0
 • شماره ساخت: U2
 • فارسی: -

REMOVE LOCK SCREEN SAMSUNG A520K WITHOUT LOSE DATA WITH FRP ON حذف قفل صفحه سامسونگ(پین ، پترن ، پسورد) A520K بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON   حذف قفل صفحه …