حذف قفل صفحه سامسونگ T580 بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON
 • مدل: T580
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: U4
 • فارسی: -

REMOVE LOCK SCREEN SAMSUNG T580 WITHOUT LOSE DATA WITH FRP ON حذف قفل صفحه سامسونگ(پین ، پترن ، پسورد) T580 بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON   حذف قفل صفحه …

حذف قفل صفحه سامسونگ G610F بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON
 • مدل: G610F
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: G610FXXU1CRJ5
 • فارسی: -

REMOVE LOCK SCREEN SAMSUNG G610F WITHOUT LOSE DATA WITH FRP ON حذف قفل صفحه سامسونگ(پین ، پترن ، پسورد) G610F بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON   حذف قفل صفحه …

حذف قفل صفحه سامسونگ G570Y بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON
 • مدل: G570Y
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G570YDXU1BQJ1
 • فارسی: -

REMOVE LOCK SCREEN SAMSUNG G570Y WITHOUT LOSE DATA WITH FRP ON حذف قفل صفحه سامسونگ(پین ، پترن ، پسورد) G570Y بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON   حذف قفل صفحه …

حذف قفل صفحه سامسونگ G570M بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON
 • مدل: G570M
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: G570MUBU3CRK1
 • فارسی: -

REMOVE LOCK SCREEN SAMSUNG G570M WITHOUT LOSE DATA WITH FRP ON حذف قفل صفحه سامسونگ(پین ، پترن ، پسورد) G570M بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON   حذف قفل صفحه …

حذف قفل صفحه سامسونگ G570F بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON
 • مدل: G570F
 • سیستم عامل: اندروید 8.0 و 7.0
 • شماره ساخت: G570FXXU1CRL2
 • فارسی: -

REMOVE LOCK SCREEN SAMSUNG G570F WITHOUT LOSE DATA WITH FRP ON حذف قفل صفحه سامسونگ(پین ، پترن ، پسورد) G570F بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON   حذف قفل صفحه …

حذف قفل صفحه سامسونگ G531M بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON
 • مدل: G531M
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: G531MVJU1APJ1
 • فارسی: -

REMOVE LOCK SCREEN SAMSUNG G531M WITHOUT LOSE DATA WITH FRP ON حذف قفل صفحه سامسونگ(پین ، پترن ، پسورد) G531M بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON   حذف قفل صفحه …

حذف قفل صفحه سامسونگ G531H بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON
 • مدل: G531H
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: G531HUBS0ARJ3
 • فارسی: -

REMOVE LOCK SCREEN SAMSUNG G531H WITHOUT LOSE DATA WITH FRP ON حذف قفل صفحه سامسونگ(پین ، پترن ، پسورد) G531H بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON   حذف قفل صفحه …

حذف قفل صفحه سامسونگ G531F بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON
 • مدل: G531F
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: G531FXXU1AQK2
 • فارسی: -

REMOVE LOCK SCREEN SAMSUNG G531F WITHOUT LOSE DATA WITH FRP ON حذف قفل صفحه سامسونگ(پین ، پترن ، پسورد) G531F بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON   حذف قفل صفحه …

حذف قفل صفحه سامسونگ G390F بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON
 • مدل: G390F
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: G390FXXU3BSA3
 • فارسی: -

REMOVE LOCK SCREEN SAMSUNG G390F WITHOUT LOSE DATA WITH FRP ON حذف قفل صفحه سامسونگ(پین ، پترن ، پسورد) G390F بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON   حذف قفل صفحه …

حذف قفل صفحه سامسونگ G361HU بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON
 • مدل: G361HU
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: G361HUXXU0AOG1
 • فارسی: -

REMOVE LOCK SCREEN SAMSUNG G361HU WITHOUT LOSE DATA WITH FRP ON حذف قفل صفحه سامسونگ(پین ، پترن ، پسورد) G361HU بدون پاک شدن اطلاعات FRP ON   حذف قفل صفحه …