دانلود فایل فلش تبلت چینی star s30
  • مدل: star s30

Download Firmware star s30   (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص تبلت چینی …

دانلود فایل فلش تبلت چینی زد تی سی ZTC P8800
  • مدل: ZTC P8800

Download Firmware ZTC P8800   (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص تبلت چینی …

دانلود فایل فلش تبلت چینی ET-Q8-V1.2&1.3
  • مدل: ET-Q8-V1.2&1.3

Download Firmware ET-Q8-V1.2&1.3   (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص تبلت چینی با …

دانلود فایل فلش تبلت چینی GP707-gsm-v1r1
  • مدل: GP707-gsm-v1r1

Download Firmware GP707-gsm-v1r1 (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص تبلت چینی با مشخصه …

  • مدل: S780-Mainboard-V5.0.0-HD

Download Firmware S780-Mainboard-V5.0.0-HD (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص تبلت چینی با مشخصه …

دانلود فایل فلش تبلت چینی T735 MAINBOARD V2.0
  • مدل: T735

Download Firmware T735 MAINBOARD V2.0 (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص تبلت چینی …

دانلود فایل فلش تبلت چینی TW_A0721_V31
  • مدل: TW_A0721_V31

Download Firmware TW_A0721_V31 (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص تبلت چینی با مشخصه …

دانلود فایل فلش تبلت چینی Xtab 781+ RK3028-A73K-V3
  • مدل: MTAB7 M780D

Download Firmware MTAB7 M780D (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص تبلت چینی با …

دانلود فایل فلش تبلت چینی Xtab 781+ RK3028-A73K-V3
  • مدل: Xtab 781+ RK3028-A73K-V3

Download Firmware Xtab 781+ RK3028-A73K-V3 (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص تبلت چینی …

دانلود فایل فلش تبلت چینی HX-M733-MB-V5.1.0
  • مدل: HX-M733-MB-V5.1.0

Download Firmware HX-M733-MB-V5.1.0 (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص تبلت چینی با مشخصه …